2023-03-03

Svalna i R&D-projekt om scenarier för svenska konsumtionsbaserade utsläpp!

Vi är mycket glada över att meddela att Svalna tillsammans med Chalmers tekniska högskola och IVL har erhållit finansiering från Energimyndigheten för att utveckla scenarier för svenska konsumtionsbaserade utsläpp. Detta projekt är ett stort steg mot att ge våra kunder en bättre förståelse för hur deras koldioxidavtryck förväntas förändras när användning av fossila bränslen minskar inom energi-, produktions- och transportsystemen under de kommande årtiondena. Genom att ge våra kunder den information de behöver för att fatta informerade beslut kan vi hjälpa dem att prioritera sitt arbete och uppnå sina hållbarhetsmål.

Svalna bidrar till forskningen
Forskningsprojektet kommer att utveckla vägar för att nå netto-noll konsumtionsbaserade klimatutsläpp och ett förnybart energisystem i Sverige, med fokus på både direkta och indirekta effekter av livsstilsförändringar. Svalna kommer att bidra genom att tillhandahålla statistiska data om skillnader i konsumtionsmönster för olika hushållsgrupper, som kommer att användas för att utveckla nationella scenarier som motsvarar IPCC:s Shared Socioeconomic Pathways.

Användning av resultaten
Svalna kommer att använda resultaten från forskningen på två olika sätt: För det första kommer scenarierna att anpassas till lokala förhållanden för att återspegla exempelvis andel urban/rural, inkomstnivåer, etc. så att vi kan ta fram lokala scenarier och på så vis ge strategisk stöd till beslutsfattare i kommuner och regioner. För det andra kommer scenarierna att utgöra grundvalen för analys av hur våra kunders klimatpåverkan från den egna verksamheten (Scope 1-3) förväntas förändras. Detta samarbete kommer att göra det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på våra scenarier och erbjuda mer exakta prognoser för våra kunder.

Tillbaka till alla publikationer