Beräkningsmetodik

Svalna beräknar privatpersoner, företag och organisationers klimatavtryck, genom smart kombination av ekonomiska och fysiska data, och automatiserade beräkningar.

Privatpersoners klimatavtryck beräknas baserat på transaktionsdata som användaren delar med oss genom att koppla upp appen mot sin bank. Företag och organisationers klimatavtryck beräknas baserat på data från bokföringen. Alla data hanteras helt säkert.

Grundprincipen är att utsläppen beräknas genom att multiplicera inköpsbeloppet i SEK med utsläppsintensiteten för motsvarande inköpskategori. Alla köp som användaren gör med sitt bankkort kategoriseras automatiskt beroende på var användaren handlat. Ett köp i en klädbutik kategoriseras till exempel som “kläder”. Utsläppen beräknas därefter genom att multiplicera inköpsbeloppet i SEK med utsläppsintensiteten för motsvarande inköpskategori. Köp av kläder har till exempel en utsläppsintensitet på 0,05 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per krona. Det innebär att en T-shirt som kostar 200 kr får ett klimatavtryck på 10 kg CO2e.

1

Primärproduktion

Kemikalier
Gödsel
Material

2

Produktion

Maskiner
Energi
Byggnader

3

Försäljning

Energi
Inventarier
Kringtjänster

4

Klimatavtryck

En T-shirt för 200 kr
10 kg CO2e
0,05 kg CO2e/kr

Utsläppsfaktorerna som vi använder baseras på Statistiska Centralbyråns miljöräkenskaper och har beräknats med hjälp av miljöanpassad multiregional input-output analys. Utsläppsfaktorerna är genomsnittliga mått på hur stor klimatpåverkan varje spenderad krona ger upphov till i g CO2e/SEK. Lite förenklat fungerar det så här: Givet att vi vet hur mycket pengar Sveriges befolkning totalt sett spenderar på kläder under ett år, och vi även vet hur stora utsläpp av växthusgaser klädbranschen ger upphov till samma år, går det att beräkna en genomsnittlig utsläppsintensitet per krona för kategorin "kläder". Det är visserligen ett grovt mått, men det ger en god uppskattning av de genomsnittliga utsläppen över tid.

För privatpersoner använder vi utsläppsintensiteter som representerar privat konsumtion i Sverige, och för företag och organisationer använder vi utsläppsintensiteter som representerar total slutkonsumtion i Sverige (privat, ideell och offentlig).

Alla utsläpp beräknas dock inte alltid baserat på spenderade kronor. Vissa utsläpp beräknas bättre genom att utgå från fysiska primärdata, till exempel längd på flygresor och användning av energi i kWh, i kombination med regionala utsläppsfaktorer som speglar utsläppen från till exempel fjärrvärme i just din region.

Vill du djupdyka i beräkningsmetodiken som ligger till grund för appen? Spana i så fall in den här vetenskapliga artikeln som Svalnas grundare har skrivit. Är det något mer du är nyfiken på när det gäller vår beräkningsmetodik? Tveka i så fall inte att kontakta oss!